AMEOS Klinikum Eutin

Psychiatrische Tagesklinik
Janusstraße 5
D-23701 Eutin
Tel. +49 4521 40162 11
Fax +49 4521 40162 20
E-Mail: tagesklinik@eutin.ameos.de

Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)
Elisabethstraße 16-18
D-23701 Eutin
Tel. +49 4521 40162 10
Fax +49 4521 40162 19
E-Mail: bepi@eutin.ameos.de